107-kanemochi by sonia_leong on Flickr.

107-kanemochi by sonia_leong on Flickr.

107-kanemochi by sonia_leong on Flickr.
#107-kanemochi, #by, #sonia_leong, #on, #Flickr.